Skolens ledelse:

Skoleinspektør                        Berith Bonnesen

Viceinspektør                         Birgit Nielsen

Indskolingssleder                    Irene Vierø

Skolesekretær                        Dorthe Baagøe

Teknisk service                       Henrik Rasmussen

Souschef i SFO                       Heinz Pedersen

 

Skolens kontor har åbent alle skoledage kl. 7:30 – 15:00 eller efter aftale.

 

Nyttige telefonnumre:

 

Skolens kontor                       63 75 15 00

SFO                                      63 75 15 16 

Skolebiblioteket                     63 75 15 06

Teknisk serviceleder               24 64 92 10

 

Juniorklubben

Dennis Carlsen                        63 75 15 14

 

Skolesundhedsplejerske           40 25 16 56
 

Tandlægerne:

Søhusskolen                           65 51 55 21

Rugårdsvej                            65 51 55 50

Vagtordning i ferier                 65 51 55 50

 

Skolens e-mail                        naesby-skole.buf@odense.dk

Skolens hjemmeside               www.naesby-skole.odense.dk

 

Elevplaner:

Der udarbejdes hvert år individuelle elevplaner til samtlige elever. Planerne drøftes med forældre, elev og lærere i forbindelse med årets skole-/hjemsamtaler.

 

Erstatning:

Skolen er i almindelighed ikke erstatningspligtig i tilfælde af tyveri og beskadigelse af elevers ejendom. Eleverne er principielt erstatnings-pligtige i forbindelse med ødelæggelse af skolens ejendom.

 

Forældreintra:

Vores informationskilde og et godt redskab i skole-/hjemsamarbejdet er forældreintra, som man kan komme på via skolens hjemmeside. På første forældremøde i børnehaveklasserne informeres om brugen af dette medie. For elever, der indskrives senere i skoleforløbet, orienteres forældrene hurtigst muligt af klasselæreren.

 

Fotografering:

Elevfotografering finder almindeligvis sted i september måned.  Der tages gruppebilleder af alle klasser og enkeltbilleder hvert skoleår i september måned. Det understreges, at ingen er tvunget til at købe billeder fra fotografen.

 

Fravær:

Hvis en elev er syg, meddeler forældrene fravær på skolens telefon mellem kl. 7:15 og 8:00.  Der er sædvanligvis nogen på kontoret fra kl. 07:00. Når eleven kommer i skole igen, afleveres en meddelelse i kontaktbogen til klasselæreren om årsagen til fraværet.

Planlagt fravær uden for ferierne meddeles i kontaktbogen.  Klasselæreren kan give fri i op til 2 dage.  Drejer det sig om flere dage, afleveres kontaktbogen på kontoret.

 

Kor/fløjte/guitar/musikalsk værksted:

Skolen anvender hvert år timer til frivillig musik.  Timerne placeres uden for den almindelige undervisningstid, og de er et ekstra tilbud til elevernes musikundervisning. Tilbuddet varierer fra år til år. 

 

Juniorklubben:

Klubben tilbyder forskellige fritidshjems-lignende aktiviteter for elever i

4. klasse.  Tilbuddet henvender sig principielt kun til elever på Næsby Skole. 

 

Ringetider:

                              1. lektion:                08:00-08:45

               2. lektion:                08:45-09:30

Pause:                    09.30-10.00

                              3. lektion:                10:00-10:45

              4. lektion:                10:45-11:3

Bånd: Spisning fra 0.-5. klasse og lektielæsning ol. for 6.-9.  kl 11:30-12:00

               Pause:                   12:00- 12.30

               5. lektion:               12:30-13:45

                              6. lektion:               13:45-14:00

                              7. lektion:               14:00-14:45

              8. lektion                 14:45-15.30

           

Skolens klokker ringer med ”Teaterringning” – 2 minutter før den egentlige ringetid.

Skolebiblioteket:

På skolens bibliotek kan lånes både skøn- og faglitteratur til at tage med hjem til selvstændig læsning og højtlæsning. Udlånstiden er en måned. Bøgerne kan genlånes.

 

Skolemælk:

Der tilbydes en mælkeordning på skolen

Mælken bestilles på www.skolemaelk.dk

 

Skolepatrulje:

Skolepatruljen har tjeneste på Skolevej ved skolens indkørsel. Den er et supplement til den trafiksikring, der findes på stedet, og som bl.a. indebærer, at der er stop- og parkeringsforbud langs skolen. Skolepatruljen har ikke bemyndigelse til at dirigere den almindelige trafik, men både børn og voksne bør selvfølgelig respektere patruljens arbejde og følge dens anvisninger.  Arbejdet varetages for det meste af elever fra 7. og 8. klasserne.

 

Skolepsykolog:

Det er skolepsykologens opgave at vejlede lærerne med hensyn til børn med faglige, sociale eller personlighedsmæssige vanskeligheder.  I samarbejde med lærere og forældre findes den bedst mulige hjælp.  Skolepsykolog:  Michael Zimling

 

Skolesundhedsplejerske:

Eleverne vil blive undersøgt af sundhedsplejersken i begyndelsen og i slutningen af deres skolegang.  Elever på øvrige klassetrin kan blive undersøgt efter behov.  Skolesundhedsplejersken undersøger elevernes hørelse og syn, samt drøfter forhold omkring helbred og trivsel.  Skolesundhedsplejersken kan indgå i undervisningen i et vist omfang.  Forældrene vil altid modtage besked, inden undersøgelsen finder sted.

I 9. klasse undersøges eleverne desuden af en børn- og ungelæge.

 

Tale/høreundervisning:

For børn med sproglige problemer, herunder stemmeproblemer, stammen, nedsat hørelse, kan der etableres tale-/høreundervisning.  Denne undervisning vil kun finde sted efter samtale med forældrene. 

 

Tandpleje:

Den almindelige tandpleje foregår på Søhusskolen. 

Mere komplicerede opgaver udføres på Centralklinikken på Rugårdsvej.

Personalet underviser i samarbejde med lærerne desuden klasserne i emner med relation til tænder.

 

Udbytte af skolegangen:

Forældrene orienteres mundtlig en til to gange årligt.  I 8. – 9. klasse suppleres den mundtlige orientering 3 gange om året i form af karakterer i prøvefagene (3. gang er årskarakter).